Przetwarzanie danych osobowych pacjentów VITAL-MED Kuśnierz


KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA

„VITAL-MED Kuśnierz”

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przychodni jest „VITAL-MED Kuśnierz”, 35-505 Rzeszów, ul. Iwonicka 38/3L zwany dalej „Administratorem”
  2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 i art. 9 Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych, dotyczących przetwarzania danych osobowych pacjentów i przetwarzania dokumentacji medycznej.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony Pani/Pana stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez Ustawę o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych dotyczących archiwizowania danych.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia ich przetwarzania. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Przekazaniem nam Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane* w sposób, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.