Szkolenia

Witamy w serwisie Organizatora Podyplomowych Szkoleń Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych – VITAL-MED KUŚNIERZ

Prowadzimy szkolenia i kursy dla pielęgniarek i położnych w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową i zachęcamy do uczestnictwa w proponowanych szkoleniach i kursach. Zachęcamy do przeczytania najnowszych informacji dotyczących szkoleń i bieżących informacji na stronie.

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Szkolenia w województwie:

 

Warunki przystąpienia do specjalizacji

Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:

  • posiada aktualne prawo wykonywania zawodu (PWZ),
  • posiada dwuletni stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,

Każda pielęgniarka/położna uczestnicząca w specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
  • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych
w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursów
:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
– kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Pielęgniarstwo chirurgiczne
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
– kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Pielęgniarstwo internistyczne
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
– kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Pielęgniarstwo operacyjne
– brak dodatkowych kursów

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  

Pielęgniarstwo pediatryczne
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
– kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Pielęgniarstwo psychiatryczne
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

Pielęgniarstwo rodzinne
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
– kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Ochrona zdrowia pracujących
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
– kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
– kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych

Warunki posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłęgo dla pielęgniarek i położnych oraz Resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka dla pielęgniarek i położnych nie dotyczą pielęgniarek, które:

  • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z póżn. zm.) lub
  • posiadają dyplom ratownika medycznego, lub
  • posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

Dane osobowe uczestników szkoleń:

W sprawach przetwarzania danych osobowych obowiązuje z dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „GDPR”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, „ORODO” lub „RODO”)

Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, administratorem danych w SMK pod adresem https://smk.ezdrowie.gov.pl/ , w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.   

Administratorem systemu, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę SMK, jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Administratora Systemu: (22) 63 49 247 

Ośrodek Kształcenia VITAL-MED Kuśnierz przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń według Obowiązującej w firmie Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Informacji. 

 

VITAL-MED Kuśnierz

 

 

Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku

VITAL-MED Kuśnierz